top of page
foldrar bara.jpg
bild 331539534 skugga.jpg

UPPFYLL LAGKRAV

Har ditt företag tio anställda eller fler?

Som arbetsgivare behöver ni då årligen undersöka och kartlägga anställdas löner samt därefter analysera om det förekommer osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Syftet är att säkerställa att företagets löner är jämställda och är även ett krav utifrån Diskrimineringslagen.

Vi på HeMa & HR hjälper er igenom hela processen med lönekartläggningen.


Från kartläggning av vilka lika eller likvärdiga arbeten som finns hos er och vidare genom analys, handlingsplan och dokumentation. Vi kan även vara behjälpliga i dialog och samverkan med den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

Efter kartläggningen görs en analys över de grupper som utför lika samt likvärdigt arbete. Jämförelsen görs mellan kvinnor och män samt mellan kvinnodominerade grupper jämfört med icke kvinnodominerade grupper. De skillnader i lön som kartläggningen visar måste sakligt kunna förklaras. Skillnader som ej sakligt kan förklaras ska noteras i särskild handlingsplan och åtgärdas inom tre år.

GS_20210525_HeMaLon_1614.jpg

VARFÖR LÖNEKARTLÄGGA?

check.png

Jämställdhet

check.png

Attraktiv arbetsplats

check.png

Rätt lönesättning

check.png

Lagkrav

Lönekartläggningen är en del i företagets jämställdhetsarbete men fungerar också som ett underlag till den årliga löneöversynen. Lönekartläggningen är också ett komplement till företagets strategi vad gäller lönepolicy, lönestruktur och arbetsgivarpolitik.

Pris per timme vid kortare uppdrag. Vid återkommande insatser debiteras en fast månadskostnad.

pappershög.jpg

HeMa Lön & HR är en auktoriserad lönebyrå och Srf konsult, vilket står för rätt kompetens, uppdaterade kunskaper och flerårig erfarenhet inom löneområdet.

Våra konsulter behärskar arbetsrätten, kollektivavtal, gällande lagstiftning om social trygghet och skatteregler inom löneområdet.

Hema logo TK vit.png

HeMa Lön & HR har en implementerad kvalitetspolicy och arbetar löpande och systematisk med utveckling och förbättring. I kvalitetspolicyn ingår rutiner för egenkontroll och ett utbildnings- och utvecklingsprogram för de anställda.

Vi har också etablerade rutiner för hur eventuella kundklagomål och avvikelser ska hanteras, dokumenteras och åtgärdas. Vi genomför även kontinuerligt i vår internkontroll mer rutin- och systemorienterade kontroller såsom till exempel avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

bottom of page